Palveluvaaka.fi ei ole enää saatavilla täällä. Kokeile thl.fi/fi.

Tilastotiede

Tilastotieteellä tarkoitetaan tieteenalaa, joka perustuu todennäköisyyslaskentaan. Tilastotiede perehtyy erilaisten tilastollisten aineistojen keräämiseen ja käsittelyyn, sekä niiden pohjalta tehtävään päättelyyn. Tilastotieteen avulla voidaan erilaisiin tutkimuksiin tuoda empiriaa.

Empirismin mukaan tieto perustuu aina kokemukseen, eli tietoa voidaan hankkia aistihavaintojen sekä empiirisen tutkimuksen avulla. Havaintojen ja tutkimuksen pohjalta taas voidaan tehdä yleistävää päättelyä, jota kutsutaan tiedoksi. Empiristisen käsityksen mukaan tieto ei voi koskaan perustua pelkkään uskoon tai intuitioon.

Tilastotiedettä käytetään monilla eri tutkimusaloilla. Sitä hyödynnetään muun muassa yhteiskunta- ja luonnontieteissä sekä humanistisissa tieteissä. Tämä selittyy muun muassa sillä, että tilastollista päättelyä käytetään tieteellisessä hypoteesien testaamisessa.

Tilastotiedettäkin on olemassa erilaista, ja se voidaan jakaa soveltavaan ja teoreettiseen tilastotieteeseen. Jos tilastotieteen avulla esitetään havaittuja aineistoja, kyseessä on kuvaileva tilastotiede. Tilastollisesta päättelystä taas puhutaan silloin, kun tarkastellaan aineistoa tai mallinnetaan sitä. Tilastotieteen teoreettisen perustan tarkastelua taas kutsutaan matemaattiseksi tilastotieteeksi.

Tilastollinen tutkimus

Tilastotiedettä voidaan käyttää muun muassa tilastollisten tutkimusten tekemiseen. Tilastolliset tutkimukset voidaan jakaa määrällisiin ja laadullisiin tutkimuksiin.

Määrällisellä eli kvantitatiivisella tutkimuksella tarkoitetaan tutkimusta, joka tehdään käyttäen laskennallisia, täsmällisiä ja tilastollisia menetelmiä. Kvantitatiivisesta tutkimuksesta onkin ennen käytetty nimeä tilastollinen tutkimus. Määrällistä tutkimusmenetelmää käytetään erityisesti silloin, kun kartoitetaan suuria ihmisryhmiä. Aineistoa voidaan kerätä esimerkiksi haastatteluiden tai vaikkapa netissä suoritettavien kyselyiden avulla.

Laadullisella eli kvalitatiivisella tutkimuksella taas pyritään saamaan syvempi käsitys ilmiöistä, ja siinä perehdytään erityisesti tutkimuksen kohteena olevaan asiaan liittyviin tunteisiin ja ajatuksiin. Määrällisestä tutkimuksesta poiketen laadullista tutkimusta tehtäessä tutkitaan yleensä pientä joukkoa tarkoin valittuja henkilöitä.

Olipa kyseessä sitten määrällinen tai laadullinen tutkimus, edellyttää sen tekeminen aina suunnitelmallisuutta. Huolella tehty tutkimussuunnitelma varmistaa sen, että kerätystä aineistosta saadaan irti kaikki tarvittava. Tilastotieet auttavat myös valitsemaan parhaan lainan, jos sellaista olet vailla. Parhaat ehdokkat on listattu lainat.fi-sivustolle.